Laura Dekker World Sailing foundation

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden van de Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation zijn van toepassing op de websites www.lauradekkerworldsailingfoundation.nl en www.lauradekkerworldsailingfoundation.org

Inhoud

De Laura Dekker World Sailing Foundation zal te allen tijde streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. De inhoud van deze website (inclusief de hyperlinks) kan te allen tijde worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit garandeert de Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation niet dat de informatie op de website altijd correct of volledig is. Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan de Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's.

Reacties bezoekers

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk zijn en inhoudelijk passend. Reacties van bijvoorbeeld racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden zonder opgave van redenen verwijderd. Dat geldt tevens voor herhaalde ongepaste reacties. Heeft u eenmaal uw punt gemaakt, dan stopt u. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.

Het faciliteren of verspreiden van spam, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de wet, de openbare orde en de goede zeden, is niet toegestaan.

Persoonlijke gegevens

De Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: als u een donatie doet, hebben we uw naam en emailadres nodig om de betaling uit te voeren en zonodig contact met u op te nemen. Als u daar toestemming voor geeft, houden we u via email op de hoogte over onze crowdfundingacties en projecten.

De Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de acties en het beheer van onze database. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Donaties aan het project

De donaties die via www.lauradekkerworldsailingfoundation.nl , danwel via www.lauradekkerworldsailingfoundation.org gedaan worden, worden (na aftrek van de transactiekosten van het platform) volledig besteed aan het project.

De Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation behoudt zich het recht voor om een donatie, ook nadat het bedrag gestort is, te weigeren. Het gedoneerde bedrag zal in dat geval retour worden gestort. De organisatie kan een donatie weigeren zonder opgaaf van reden.

Auteursrecht

De Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation respecteert de rechten op teksten, (handels-)namen, foto's, illustraties, kaarten, merken, logo's en databanken. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De Stichting Laura Dekker World Sailing Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

De website www.lauradekkerworldsailingfoundation.nl en de website www.lauradekkerworldsailingfoundation.org zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het bezoeken van de website automatisch naar uw harde schijf gestuurd wordt. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Dankzij de cookie herkent een website u automatisch als terugkerende bezoeker.

Akkoord

Iedereen die gebruik maakt van deze websites gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden en bepalingen.